Cerpen

Tresna Keliwat (2)

19 Mei 2017   16:01 Diperbarui: 19 Mei 2017   16:41 410 0 0

°°°
Nyambatang tuara bani rasané sube keliwat nganti kelangen I Guna nolih kejegégan Luh Ratna.
"Bli ne engken carané nyawabin bli?" kéto Luh Ratna metakon.
"bli ngudiang bengong?"
"engken luh?" mekesiab I Guna timbalin petakoné Luh Ratna.
"ene engken carané nyawabin, orin je tiyang bli." Luh Ratni maakin I Guna ngae runtag, uyang paling kebus dingin awakné. Di kenehné sube jejeh ulian pakianné dekil ento engas, aget masih Luh Ratna anak nganggo parfum luar negeri. Ia miik ngelikub ngengkebang lusuhné I Guna di restorané ento.

I Guna enu masih mepangenan nolih kinyukan bibih Luh Ratna naar nasi misi bé siap megoreng renyah. Melenan tekén I Guna dedaran ané sube beliangé ngajak Luh Ratna abedik tusing maan nundikiné. Ia merasa jejeh ulian tusing taén tusing masih bisa naar ané kéto-kéto apabuin biasané yen medaar bibihné sing siep-siep ulian kinyukané.
"bli daar, ngudiang uli tuni bengong?"
"Luh jegeg." keto pesautné I Guna bengong.
"bli, daar malu be petengné tiyang lakar mulih. Enggalang gaénin tugasné." Luh Ratna nundikin I Guna ngenggalang nyemak tugasné laut mragatang mekejang.
Mekejang tugasné Luh Ratna ané kelompok ajaké ia kanti ané tugas pedidi gaénange teken I Guna. Sube kanti jam dasa peteng enu masih di restorané ento. Tugasné sube mekejang telah gaénine dedarané sube masih telah daarné tekén I Guna. Memaksa apangé enggal telah, kinyukané subé care tusing medaar aminggu.

Sube merasayang peteng Luh Ratna ngajakin I Guna mulih uling restorané. Sagét I Guna malunan mejalan merasa sube care biasa padahal mare acepok ke réstoran. Kondén neked disisi di tangga meglebug I Guna. Luh Ratna merasa sube mesemu jelék, aget dugas ento masih anaké ané di réstorané sube pade mulih. Ada anak bajang truna ane nepukin ngedekin ulah I Gunané ento.
"sing dadi adéng beli." raos Luh Ratna ngemak limané I Guna.
Ia tusing bani ngorahang ape, dikenehné mesemu elek teken Luh Ratna. Kewala, ia masih demen maan ngisiang limané Luh Ratna. Merasa melénan, yen Luh Ratna halus limané ulian liunan perawatan yen I Guna limané kasar ulian liunan nyemak gegaén.

Petengé ento I Guna atehangé mulih nganti di depan gang. Ngalih tongos kostné I Guna buin mejalan mecelep gang, nanging tusing care di desa yen jam dasa sube suung mangmung melenan di kota nu ramé. Di gang apabuin di jalané ngaénang I Guna elah mejalan. Enu masih I Guna ngingetang semu manis Luh Ratna, apabuin limané ané halus. Kadirasa nampak miik limané Luh Ratna enu neket di limané. Neked di kostné ané gedené tuah 2x2 ngengalang ia nyemak buku. Buin maniné lakar maan dosén ané demen nunjukin mahasiswané. Tuah maan galah ajam melajah, saget sube maglebung di pesaréané ané metatakan kasur tipis.

Di subané lemah, jam 5 semeng I Guna ngencolang luas mejalan lakar nyemak koran. Ia sube biasa sebilang semengan dadi loper koran keliling di sekitaran tongosné ngekos. Di subané nyansan ngelemahang mare lantas nuju ke kampus. Yen ade galah setoden ke kampus maan masih ke peken meburuh negen barang. Kéto masih liburan pasti sube nongos di peken meburuh nganti sanje. Di subané neked di kampus Luh Ratna sube malunan neked di kelas. Sebilang metemu setata ngaduang kenyem manis ngaénang I Guna nyansan tresna ngajak Luh Ratna nanging tusing sanggup lakar nyatuang.
"jam kude beli neked sirep dibi?" metakon Luh Ratna maekin I Guna.
"engsap beli luh ulian sube kiap sajan." pesautne I Guna.
"ampura bli ngerepotin kanti peteng, pasti sing maan melajah beli dibi." Luh Ratna merasa pelih ulian tawangé I Guna sebilang wai maan dogen galah melajah setoden mesaré.
"sing kénkén luh, beli demen nulungin luh." keto I Guna merasa sanggup lakar nulungin Luh Ratna diastu je ento kéweh.
Jam pelajarané sube mulai, dosené ane nunjuk-nunjuk mahasiswané apangé nyawab sube masuk ke kelas. Ditu Luh Ratna ketunjuk, mekejang bakatangé nyawabin ulian dibiné sube I Guna ane ngaenang jawabané ento. Pelajarané sube suud mekejang pade mulih. Keto masih Luh Ratna nagih ngatehin I Guna mulih. Ia masih merasa demen dikenehné jani maan lakar negakin mobil ané meAC ento.

"mai ajak tiyang mulih bli." Luh Ratna ngajakin I Guna menek di mobilné.
"sing ngerepotin beliné?"
"menek beli, atahine je mulih." Luh Ratna mukakin pintu mobilné ngelaut I Guna menek di tongos simalu paek teken Luh Ratna.
Ditu lantas ia saling kenyemin, mirib sube biasa tusing care dugasé mare makenalan. Buin Luh Ratna ngidih tulungan teken I Guna, keto masih I Guna tusing taen ngorang tusing nyak lakar nulungin.

Di subané neked di depan gang kosné Luh Ratna mekenyem mukakkin pintu mobilné. I Guna adéng-adéng pesu uli mobilné Luh Ratna ulian liang kenehné ngidang pedaduanan ngajak Luh Ratna. I Guna mekenyem keto masih kewales teken Luh Ratna ngaénang demen kenehné I Gunané. Tusing mekisid masih uling di depan kosné nganti mobilné Luh Ratna ilang uli matané. Sledetné nyihnayang anak kasmaran, mare joh mobilné Luh Ratna ngelantas I Guna ngénggalang ke kosné.

°°°
Sawetara dinané ento jam 9 peteng, enu iteh I Guna ngisiang buku sambilangé ngaénang Luh Ratna tugas. Kanti tugas pedidiné bisa engsapiné ulian demen hatiné tekén Luh Ratna. Sagétan hapé bututné memunyi cihna ada nelponin. Di hapéné metulis Luh Ratna memanggil. Ngudiang bisa peteng-peteng tumbén Luh Ratna nélponin. Luh Ratna biasané tuah sms tusing taén nelponin I Guna. Limané ngejer lakar ngangkat telponé Luh Ratna.
"hallo, Luh?"
"beli."
"ngudiang luh nélponin beli?"
"ade né lakar satuang tiyang tekén beli." keto Luh Ratna ngeraos tekén I Guna.
I Guna ngejang tugasné ané subé buin bedik lakar pragat," ape ada lakar satuang luh teken beli?" sambung petakoné I Guna.
"Sebet tiyang beli, atiban tiyang tusing nyidang ngengsapang." saut Luh Ratna.

Mekesiab I Guna ningehang munyin Luh Ratna ento, ia tusing ngerti ané kenehangé tekén Luh Ratna. Ia masih tusing nawang unteng satuané Luh Ratna bisa ngeroas kekéto. "beli sing ngerti, maksud Luh engken?, tegarang jelasin luh." saut I Guna penasaran tekén apa ne orahangé Luh Ratna.
"Tiyang kalahin tunangan beli, sube atiban jani tusing ngidang ngengsapang. Kanti jani tiyang enu pedidi sing bani nerima nak muani elénan." munyin Luh Ratna ditelpon care anak sebet. Mare ningehang satuané Luh Ratna nyangetang ngejer limané I Guna. Kebilbil maslegeg bingung ape ané lakar orahangé buin. I Guna tusing taén madan nawang metunangan, jani sagét Luh Ratna nyambatang buka kekéto. "De to sangetange Luh, miribang tusing jodoh buat i luh." ngelagasang I Guna mesaut keto, di kenehné subé bingung tusing ngerti tekén masalah kekéto.
 "sing nyidang tiyang beli." saut Luh Ratna nyansan baat munyiné di telponé.
"ape men beli tusing nawang ne keto, yen pelajahan takonin Luh sinah simalu jawab beli." konden pragat munyin I Guna sube di telponé munyi "tut..tut..tut" ciriné subé pegat sambungané.

Buin maniné tepukiné Luh Ratna mesemu sebet. Miribang enu kenehangé unduké dibi ané maan satuangé teken I Guna. "Nak éngken dibi, beli tusing ngerti luh. Maksud luh engken ento?" metakon I Guna tekén Luh Ratna.
Tusing pesu munyi apa, Luh Ratna nyelieb ngeliwatin I Guna.
"Ting" munyin hapé bututné I Guna, misi sms ane tulisané memunyi "beli, lan ketemu mulih kuliah". Lega hatiné I Guna kewala nanggehang penasarab tekén munyin Luh Ratna di telpon ibi sanje.

Di mulihné buin ajaké dadua matemu di tetamané. Ditu ade tongos care balé kambang negak pedaduan. "Beli sebet bli." semu sebet Luh Ratna.
"pelih metakon luh ngajak beli. Yen unduk ento beli sing nawang. De ento sangetangé luh, lan kuliahé malu resepang apange ngidang lulus." I Guna nganjekang raos.
"kalahiné pidan tiyang beli, ulian sayang tiyangé keliwat ngajak ia." sambungné Luh Ratna.
"men kudiang nasib adané, miribang ade anak ané luungan tekén ia ané lakar teka. Sabar luh." I Guna ngingetin Luh Ratna.
"sube liu ade anak maakin tiyang beli, kewala tiyang sing nyak nerima. Merawat sing ngidang ngesapang tunangané pidan diastun ia jani subé ngelah né lénan." saut Luh Ratna ngaénang jejeh hatin I Gunané merasa saihané liu ngedotang Luh Ratna. Merasa tekén tuara miribang tusing lakar pantes mesaih ngajak Luh Ratna.

Sakéwala ulian subé uli pidan mendem rasa, I Guna merasa lakar nyambatang rasa tresnané teken Luh Ratna. Yadiastun trima sing ketrima dikenehné ne penting satuang apangé galah. Merasa sakit yen rasané kapendem apabuin takut ade anak muani ngemalunin ngelemesi Luh Ratna.
"Luh dadi beli nyatuang?" I Guna mongahang dewék lakar nyambatang isin hatiné tekén Luh Ratna.
"apa ané lakar satuang beli?"
"sujatiné beli demen teken Luh"
"ampura beli, tiyang sing nyidang" saut Luh Ratnané ngaénang sebet keneh I Guna. Ditu lantas bengong I Guna tusing bani nolih Luh Ratna buin, merasa tresnané katolak tusing pesu satua ape. "Tiyang tusing nyidang ngengsapang ane malunan beli, boye je ulian ape beli." Luh Ratna nyadokang raosné.

Remrem langitné sube care nawang sebet I Gunané. Diastun tresnané tusing kadi arepang, ia ajaké dadua tetap masih saling hubungin. Tusing kanti pegat, sampe abulan tetap luung mekabar. Ditu masih iseng-iseng nyambatang tresnané nanging tetep Luh Ratna kukuh tusing lakar nyidang nerima tresnan I Gunané. Telah sube miribang uleh-ulehané I Guna lakar ngelemesin Luh Ratna. Sedina-dina lawat Luh Ratnané ade nerawang dikenehné kewala nyansan mekelo nyansan nyakit keneh ulian tusing kadi arepang. Luh Ratna masih tusing ngejohin I Guna ngaénang ia merasa ade harapan setondén Luh Ratna ngelah gegélan.

Di petengné I Guna mesliahan di kamarné, ulian dinané jani ia libur kuliah. Dinané ento awai ia tusing mekita ngudiang. Rasané enu sebet tresnané tusing kewales Luh Ratna. Ade kenehné lakar nelponin nyaruang metakon unduk di kampus. Ngemak hapé bututné mecik nomor télpuné Luh Ratna. Ping telu tusing ade ngangkat, limané sube ngejer ngisiang hapéné. Ia buin nyobakin nelponin kanti ping pat mare mesaut uling telponé.
"halo beli." saut Luh Ratna.
"luh adi tusing angkat télpon beliné?" I Guna nyekenang metakon.
"tiyang ade masalah di keluarga bedik bli."
"yen keto, sori beli ganggu luh, lakar matiang beli nah." sambung I Guna merasa pelih.
"sing kenken beli, luung masih ade ajak tiyang jani megendu wirasa." saut Luh Ratna ngaénang lega hatiné I Guna.

Uli di telponé Luh Ratna nyatuang masalahné di keluargané. I Guna anak mule sabar nawang masih bedik sesuluh hidup. Ditu lantas ia nyatuain Luh Ratna ngemang tutur melah ngaenang Luh Ratna demen metuturan ngajak ia. Ade kanti ajam lebih di télpon kanti "tuut...tuut...tut" memunyi pulsa I Gunané sube telah. Lantas Luh Ratna milu nimbalin nélponin I Guna. Tusing inget teken galah subé kanti jam 12 peteng enu masih ngisiang télponé. Yen biasané I Guna sube sirep buin maniné inget lakar kuliah. Kewala, ia nyaruang kiapné ulian enu demen metuturan ngajak Luh Ratna.

"yen Luh dadi gegélan beliné sinah sube demen pesan hatin beline. Luh ne mule sanget arepang beli." munyin I Guna ngerayu.
Mekelo Luh Ratna tusing mesaut, ngeranayang I Guna mekeneh miribang sube sirep Luh Ratna ditu.
"Luh..."
"beli, tiyang dot pesan ade anak muani ané lakar saja-saja tresna sayang tekéning tiyang." saut Luh Ratna mangunin I Guna uli tuni subé ngudap buin jani seger.
"yen beli dadi gegélan Luh ape je ento beli siap lakar ngayahin. Keto saja tresnan beliné luh." nyadokang raos I Guna ngarepang tresnané katrima.
"kené beli, lan je jalanin kewala jani tiyang tusing engsap teken ané pidan. De beli sebét, gaénang tiyang apang engsap." saut Luh Ratna, I Guna merasa liang kenehné. Anak luh ané abulan uberiné saget sube nerima tresnané kewala ade masih sebetné ulian Luh Ratna konden pedas engsap tekén gegélan ané malunan. Ento ngaénang jejeh kenehné tresnané lakar dadi pelaliané. Nanging I Guna mula anak muani teguh, apan semangatné lakar ngaénang Luh Ratna bagia ngeranayang ia menjanji lakar ngayahin Luh Ratnané. (Mesambung)