Cerpen

Tresna Kaliwat (1)

19 Mei 2017   10:24 Diperbarui: 19 Mei 2017   10:44 424 0 0

I Guna dasarné mule uli desa, mémé bapané tuah petani kelen. Ia subé biasa nepukin ubuh-ubuhan apabuin sube ngewai limané daki uyak endut. Begong dewéké ninggalin ubuh-ubuhan ane sube nyansan gedé. Mepangenan kanti mapag sandikala ia enu masih nongos di cariké sambilangé ngetelang yeh mata. Ngericik yeh cariké ngengkebang sebetné I Guna ulian angen tekén dewéké. Dinané ibi I Guna mare suud ningehang pengumuman, koné lulus nilainé paling gede.

Powered by GreatadsMerasa dewék tuara, segut-segut kanti sing merasa yeh matané membah. Aget tusing ade enu ditu di cariké, mémé bapané sube malunan mulih. Miribang reramané ento sube ngantosang di jumahné nanging tetep masih I Guna segut-segut nyodog di bucu kubuné. I Guna mulé ipiané tegeh, kanti kéweh rasané lakar ngelanjokin. Uli masuk Sekolah Dasar (SD) mule cita-citané tegeh. Dugasé ento ia tusing lakar mekenéh care jani. Di subané tamat Sekolah Menangah Atas (SMA) mare lantas ia nawang abedik sukehné hidup.

Yen aliang di kemampuan I Guna setata maan juara kelas. Tusing pegat-pegat uli SD kanti SMA terus maan juara kelas krana ia mule medasar jemet. Bedik-bedik mace buku kanti medug-dug bukuné di kamarné. Timpal-timpalné mekejang ngorang kutu buku kanti bisa engsap istirahat ulian sebilang wai memaca buku.

Mekelo meselselan di kubu cariké merasa sagét guminé subé peteng ngelaut ia mulih nerudut. Guminé di cariké suung mangmung, ade tuah pakenyit-nyit sundih kewala joh. Megrepé mejalan nuut pundukan ulian tusing ngabe senter. Bisa-bisa kanti megaang apangé ngidang nepukin pundukané limané nekekang ngisiang padang. Tusing tawange dinané ento tilem subé pasti peteng dedet guminé. Apabuin umahné mule joh tekén cariké, misi ngeliwatin tegalan.

Aget masih neked di jumahné di desa, ade masih ajam mejalan ulian memeteng tusing nepukin apa. Neked jumahné memené nyusutin pengorengan mare suud ngaénang darang nasi. Bapané enu iteh nyangih arit, blakas mekejang prabot carik ané lakar anggoné ngabas di carik. Mekesiab meméné nepukin I Guna uyak endut, muané bek telah daki. Ulian memeteng meguyang mulih uling cariké.
"mimih dewaratu ngujang cai mare mulih keto uyak endut?" patakon méméné.
"tusing ngudiang mé, kelangen nongos di cariké." keto pesautné I Guna ngengkebang sebet.
"Men ibi puané kaden ngewai ngemalunin mulih?.
Bengong I Guna ningehang petakon memené, keweh merase nyautin petakon memené ento.
"ngudiang bengong? Mémé buin metakon.
"engken me?" mekesiab I Guna mebalik metakon.
"ngudiang mekelo di cariké, kaden biasané mulih malunan. Men ento adi barak peninggalané?"
"me" kebilbil bibihné I Guna mesaut.

Merasa naluri méméné ninggalin semu pianakné melenan,
"kenken ape kesebetang?"
"sing ade mé".
"de ngengkebang sebet, kenapa?"
"sing mé"
"nak kenapa cai Guna, apa ulian nak eluh?"
"tiyang kondén ngelah tunangan mé."
"men ape sebetang cai kanti mara nepukin umah uli di cariké?"
"tiyang mekita masuk mé" pesautné I Guna ngaenang mekesiab méméné. "yen gae alih ade luungné kéné di jumah kaden be tawang tusing ade apé. Masuk kadén masih tusing karuan lakar maan gae." keto memené mesaut.
 "Tiyang dot san masuk, de ngugu munyin anak ané ade di jalané." keto I Guna nyautin méméné.
"men dije mémé ngalih pipis?"
"tiyang megae mé sambilang masuk."
"suud malu ngenehang masuk mémé tusing ngelah pipis, to canangé enu apasang, ingetang malu nyakupang lima ke Bhatara Guru jani rainan." keto meméné ngingetin.

Ngelaut I Guna mersihin awakné ané daki uyak endut. Di subané bersih megentos pakian lakar mebakti ke sanggahné. Di sanggahné ia ngerikmik tusing suud-suud kenehné lakar masuk. Acep-acepané masih tuah apangé suecé Ida Bhatara Guru. "Ratu Sesuhunan ampura tityang, yening dados icenin tityang jalan apang presida malih masekolah." keto sehaa pepolosan I Guna di malun pelinggih kemulané. Tusing ade mesaut apé enu masih pepolosan ia mesesambatan "Sueca Ratu Sesuhunan." kanti ping keti sing suud-suud ngantos rame munyi ceceké di raab Bhatara Guruné.

Sube emed ia mesehaa pepolosan, sube masih genep tri sandya lan panca sembahne mare lantas ngojog kamarné. Di balé mebrarakan bukuné ulian sesai memacé. Di samping bukuné ade masih handphone (hape) misi tulisan nokia ane sube lotklot sade misi mati ulian kalaine ke carike engsap kanti ngecasin batrené. Setoden mesaré tetep malihin bukuné ané subé melipet anggoné pingét pelajahané ibi sanjé.

Buin maniné mare bangun dapetangé subé bapané ade di kamarné sade mekenyem. Sidap-sidap I Guna bangun nakonang bapané tumben semengan sube nyagjagin. "ngudiang bape semengan subé di kamar tiyangé?. Keto petakoné I Guna.
"Adi dingeh bape ngeling ibi sanje?.
"tusing pe."
"Bapa subé nawang cai nagih masuk." keto bapané.
"tiyang dot masuk pe" saut I Guna kebilbil semengan sube mesugi yeh peninggalan.
"Bape nawang bapané belog, bape masih dot lakar melanin pianak. Kewala bape tusing megemelan nang akateng men kudiang." mekembengan yeh peninggalan bapané I Guna angen tekén semangat pianakné masekolah.
"kangguang subé pe tiyang de subé masuk." keto I Guna jani sube tusing ngidang nanggehang sebet.

Mekaad bapané merasa tusing kuat ninggalin pianakné sebet. Ade kanti aminggu pragat bengong I Guna ngenehang dewéké. Di tengai tepet enu masih I Guna mepangenan kanti engsap teken basangné seduk, sagetan subé bapané nyodog di maluné tusing tawangé teken I Guna. "Ning ne anggon masuk cai jani." Bapané I Guna ngenjohin pipis.
"Dije bape ngalih pipis? " petakoné I Guna.
"nah anggon dogen subé, kénkén je ban apangé buin pidan cai tusing hidup care bape." pengidih bapané teken I Guna.
"pak? Dije maan ento pak?, I Guna nyambungin petakon.
"Mekejang gelah bapené sube kagadiang, nah de ento pikirange. Cai pragat masuk dogen sube baang bape ngenehang ento." saut bapané mekenyem.
Liang manahné I Guna kadi kesiratin tirta amerta kerasa ulian tusing ade kenehné neked kemu. Kenehné sube pasrah kewala tresnan reramané jani sanget ngaenang dewéké semangat lakar ngelanjutang masekolah.

°°°
Kelulusan subé metempél I Guna ngenah paling simalu di pengumumané. Nilainé mekejang tegeh semangat rasané ia lakar ngelanjutang mesekolah. Kenehné subé lakar dadi pegawé. Ipiané sube tegeh pesan mekade jani jurusan ane demenine tuah ekonomi. Ento krana jaman jani ekonomi koné paling lais di dunia kerjané. Sakewala jani enu masih ia bingung, apan jaman jani ane nentuang anak nilai subé nomor sekian koné nentuang apang maan masekolah. Saget timpalné ané beténan nilai subé ngaku maan sekolah elit ape kaden ngeranayang mekejang tusing resepange teken I Guna.

Sekancan prestasi kumpulangé tekén I Guna, kenehné subé saget semangat kanti mekejang isin piagamné lampirangé di berkas pendaftarané. Sube aminggu nyelepang pendaftaran, jani gantiné ia lakar ninggalin pengumuman. Sube bingung I Guna ninggalin adané tusing ade ngenah di duur. Kadené subé nilainé gede lakar ngenah paling duuran, mare tolihné saget adané di urutan ikuh nomor dua uli di duri. Ditu masih mekesiab nolih kewala enu masih lega bayuné krana jani sube ketrima dadi murid.

Jani I Guna sube dadi murid sakewala tusing siswa adané nanging madan mahasiswa. Sangkan ento madan mahasiswa ulian sube sekolah tegeh tingkatané madan kuliahan. Anaké ngorang jaman janiné madan anak kuliahan. Mekejang timpalné nyambat keto, ia anak uling desa mare pragat melajahang dewéké. Ditu di kelas ia liu nepukin timpal. Seluruh daerah tusing je uli Bali dogen, uling luar masih ade ditu ajake bareng-bareng.

Di kelas I Guna mule paling ngenah, anak dueg gobané yen saihang ngajak timpal-timpalné mule bagus. Di malun tegakané ade anak eluh kalem kapah memunyi muané jegeg adane Ni Luh Ratna. Dadi bungan kelas ulian mekejang ngedotang. Dugasé ento I Guna tusing nawang madan metunangan ulian ia anak demen memaca dogen. Ipidan dugas enu masuk Liu anak luh paek ulian demen melajah kewala ia sing taen nyak apabuin ade kanti nguberin I Guna. Ulian kimudné I Guna kanti nguntul yen ketemu ngajak anake luh ané nguberin ia pidan dugas SMA ento.

Jani di tongos kuliahné sebilang semengan terus I Guna nepukin Luh Ratna di malun tegakané ento. Merasa inguh runtag bayuné. Ia masih tusing ngerti tekén ape ne rasangé jani. Tusing masih bani ia nyambatang ape ne ade dikenehné. I Guna merasa dewekné tiwas uling di desa. Yen Luh Ratna ento sebilang wai masuk ngabe mobil. Penampilanné nganutin mode janiné. Yen saihang ngajak I Guna miribang sube sanget joh pesan care ngajak gumi ajak langit sambatangé.

Kewala bayuné I Guna tetep runtag, ape buin di gantiné mekenyem mule manis. Mule nganutin adan jegegné sing ade nyaihin yen alihang di kelas ento. Jani gantiné I Guna mekelompok ngajak Luh Ratna. Runtag kenehené sebilang wai mepaakan ngajak iya. Sebilang peteng bisa ping keti Luh Ratni sms nomorné I Guna nakonang tugas ane dugas tuniané tagihiné di kampus. Demen hatiné I Guna sagét bisa ia ngemalanin nelpunin Luh Ratna. Ngantos enem bulan terus saling hubungin ngaenang I Guna sube biasa ngajak Luh Ratna. Saget tumben I Guna ngajakin Luh Ratna pesu sambilangé ngaénin tugas.

Menjanji metemu Luh Ratna negakin mobilné, I Guna pakianné tuah amontoan. Bisa-bisa aminggu ento anggoné ulian tuarané. Suud kuliah ia bisa nyemak koran tanjaangé apang ade bekel bisa masih nyuun barang apangé ade dogen bekel hidup di rantauan. I Guna sube biasa mejalan lakar ngalih tongos ketemuanné ngajak Luh Ratna. Ditu sube malunan Luh Ratna ngantosang I Guna.

"Mai menek bli di mobil tiyangé." ajakin I Guna menek di mobilné Luh Ratna.
"Sing engken beli milu?" keto I Guna.
"Beh beli, mai ngae tugas" nyambilang ngampakin pintu mobilné lantas mecelep I Guna di tengah mobilné Luh Ratna. Mereren di tongos makan ane linggah, I Guna miribang tusing taen makan di tongos ane keto-keto. Paling aget ia ngidang meli nasi jinggo limang tali rupiah sube aget.
"sube neked bli, mai dini ngae tugas." pesu Luh Ratna mukan pintu mobilné.
I Guna enu iteh negak di tengah mobilné nyaruang tusing juari pesu ape tusing taen ngerasayang mobil mewah.
"bli, mai." buin Luh Ratna nggajakin I Guna ke restoran ane di malun parkir mobilné.

I Guna pesu uli mobilé kewala ia tusing nyak mejalan malunan. Nutug uli duri Luh Ratna menjalan bayuné sube jejeh ulian bulanané menipis yen jani ia makan di restoran sinah anggoné mayah SPP lakar tusing ada. "Bli mai, tiyang je mayahin." keto munyiné Luh Ratna mare demen hatiné I Guna nuutin pejalané Luh Ratna. Di tengah restorané ajaké dadua pade-pade mesuang tugas. I Guna ngajahin Luh Ratna tugas ane oriné ngajak dosenné ituni. Ditu I Guna nolih-nolih jegeg muan Luh Ratna. Kesemsem nolih Luh Ratna dugasé ento mesemu manis ape buin dimekenyemné ngaenang I Guna ngemasin mati ngadeg. Mirib sube kesempatan, I Guna merasa ngemaniang dewéké lakar ngorahang isin kenehné teken Luh Ratna. Ia sube tusing lakar sanggup mendem tresnané ane sube nyansan mebunga-bunga di hatiné. °°°(Mesambung)°°°