Mohon tunggu...
Djadjas Djasepudin
Djadjas Djasepudin Mohon Tunggu... Djasepudin, penulis berbahasa Sunda dan Indonesia. Berdomisili di Nanggéwér, Cibinong, Bogor

Djasepudin, penulis berbahasa Sunda dan Indonesia. Berdomisili di Nanggéwér, Cibinong, Bogor

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Cara Sunda Ngawangun Karaharjaan

20 Juni 2019   08:07 Diperbarui: 20 Juni 2019   08:23 0 0 0 Mohon Tunggu...

Cara Sunda Ngawangun Karaharjaan

Ku DJASEPUDIN

Laku hirup nu ngan tungkul kan napsu bari teu ngimpleng kadar nikmat, manfaat, jeung mudorotna mangrupa gambaran singget gaya hirup sabagian masarakat jaman ayeuna. Lain nyiar eusi, tapi leuwih mentingkeun gengsi jeung miharep puja-puji. Nu kitu teh asup kana kolom ngaberung napsu atawa kaleuleuwihi. Ngabelaan maksakeun, padahal kamampuan mah kacida kekerehtna.

Eta laku teu matut teh pikeun ngahontalna melaan rupaning cara, teu paduli ieuh patukangtonggong jeung undang-undang nagara, aturan lisan jeung tulisan di kamasarakatan, malah agama nu diagemna ge dianggap teu aya, tunggul dirarud catang dirumpak.

Eta polah teh teu wungkul didawamkeun ku masarakat kota, masarakat desa ge milampah hal nu sarupa. Maranehna teu mikirkeun proses nu kudu dilakonan, ngamimitian usaha teu bulak-balik dipikiran. Aris sabab, hasil ahir sangkan disebut hebat teh jadi sagalana. 

Buncir leuit loba duit sangkan dipiserab ku balarea tapi katelah buntut kasiran jeung gumede jadi salah sahiji cirina. Malah, bakating ku agulna, najan rea ketan rea keton, bru di juru bro di panto, barang atawa rajakayana teu nyababkeun dirina tingtrim paripurna, atawa bebek ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai.

Padahal, pikeun ngahontal karaharjaan kudu milampah sababaraha hambalan, nete taraje nincak hambalan. Tapi, eta hambalan ge kudu dibaturan ku aturan nagara jeung didasaran ku norma agama, indung hukum bapa darigama.

Sabab, boh agama (Islam) boh budaya (Sunda) teu ngahulag umatna pikeun nyiar elmu panemu geus ngahontal karaharjaan tea, moal nyapek mun teu ngoprek, moal ngakeul mun teu ngakal.

Tapi Sunda ge ngawawadianan, elmu tungtut dunya siar, sukan-sukan sakadarna. Ayana kasaimbangan, sangkan teu tigebrus kana ngelmu sapi atawa ngelmu ajug.

Muhun, elmu sapi teh samiuk kana lampah owah bin teu matut, anapon elmu ajug teh pinter ngahotbah ka batur tapi dirina mah teu ngalakonan. Nu ngelmu sapi jeung ngelmu ajug awal-ahir bakal jadi korban tina ucapanana sorangan, tamiang meulit ka bitis, senjata maka tuan tea.

Sabab, rajakaya atawa elmu nu dipibanda upama teu diamalkeun kalayan hade, dipisadar atawa hanteu, bakal gancang musnah, leungit tanpa lebih ilang tanpa laratan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2