Muhammad Zulifan
Muhammad Zulifan Dosen, Peneliti

Pengamat Timur Tengah dan Islam, CEO duniatimteng.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mazhab dalam Islam

24 Mei 2013   10:59 Diperbarui: 24 Juni 2015   13:06 1061 2 2

1. Kata #mazhab mengandung arti “tempat untuk pergi”, terambil dari akar kata dza-ha-ba (verba perfektif) yg berarti “pergi”.2. Makna #mazhab dalam istilah fiqh adalah “metodologi ilmiah” untuk mengambil kesimpulan hukum dari al-Quran dan al-Hadits.3. Saat Rasulullah SAW hidup, kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sahabat tinggal bertanya #mazhab4. Era Sahabat, daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sangat luas dgn segala budaya, tradisi, dan local wisedom masing-masing #mazhab5. umat Islam bertemu budaya, etika dan nilai2 kemanusiaan dlm suatu masyarakat heterogen, tp tdk mungkin bertanya ke Rasul #mazhab6. Ini yang menjadikan alasan Shahabat untuk memformulasikan hukum dalam perkara baru yang timbul dalam masyarakat tsb #mazhab7. u/ memutus persoalan baru,mrk merujuk Al-Qur’an. Jika tak ada, mk merujuk hadits, jika tidak ada maka mereka berijtihad #mazhab8. selanjutnya, murid para sahabat(tabi’in) bertindak sbg rujukan dlm menangani berbagai perkara hukum di zaman dan daerah masing2 #mazhab9. terbentuklah #mazhab fiqh mengikuti nama thabi’in, mis:fiqh alAuza’i, fiqh an nakha’i, fiqh Alqamah bin Qais, fiqh Sufyan as-Sauri.10. Selanjutnya pada era Abasyiyah muncullah #mazhab -mazhab fiqh , yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.11. Hingga saat ini, #mazhab mereka berempatlah yang eksis: Hanafi (lahir: 80 H), Maliki (93 H), Syafi’I (150 H) dan Hanbali (164 H).12. Kempatnya adalah bag. dari puluhan mazhab yang pernah berkembang di masanya dan mereka yg mampu bertahan hingga skrg #mazhab13. Sebaran #mazhab Hanafi sekira 30 % muslim dunia.Tumbuh di Kufah,kini dianut penduduk Afganistan,Pakistan, Turkistan, India,Cina.14. #mazhab Maliki dianut sekira 15% muslim dunia. Berkembang di Madinah, kini dianut oleh penduduk negara Tunisia, Maroko, al-Jazair-->15......>Bahrain, Kuwait, sebagian Mesir dan beberapa daerah Afrika #mazhab16. #mazhab Syafi’I dianut sekira 28% muslim dunia. Terdiri dari dua; 1.Qaul Qadim (lama) dirumuskan waktu hidup di Irak ..17. yang ke-2. Qaul Jadid (baru) waktu hidup di Mesir #mazhab18. #mazhab Syafi’I dianut mayoritas muslim di Indonesia, Libia, Mesir, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina,19. Juga di Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo Cina, Sunni-Rusia dan Yaman #mazhab20. Sisanya pada Mazhab Hanbali yg berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir. inilah #mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia,21. #mazhab Hanbali punya penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria dan Irak.22. Catat! #mazhab bukan perpecahan layaknya sekte, tapi cara seseorang memahami teks Al-Quran dan Sunnah dlm sbuah metodologi ilmiah23. Orang yang mengatakan dirinya tidak ber #mazhab, pd saat yg sama ia telah menciptakan madzhab baru.24. Krn Jika tidak mengacu kepada #mazhab yang sudah ada, maka minimal dia mengacu kepada mazhab dirinya sendiri.25. Masalahnya, mampukah ia menganalisa sendiri setiap detail ayat Al-Quran dan As-sunnah dari konteks dalil dan implementasinya #mazhab26. Yg sudah faqih sekaliber Imam al-Ghazali dan Imam An-Nawawi pun mengikuti salah satu mazhab (Syafi’i) #mazhab27. meski mereka sudah pandai menganalisa dan menentukan hukum sendiri #mazhab28. Slanjtutnya, perbedaan #mazhab fiqh itu hanya terjadi dalam masalah-masalah cabang (furu’), bukan dalam masalah pokok (ushul).29. jika sebuah dalil bersifat qathi’ (pasti) yakni maknanya sangat jelas, maka tidak ada ruang untuk ijtihad #mazhab30. Contoh hukum mencuri,berzina adalah jelas haram, maka tidak ada ulama yg berbeda pendapat karena nash nya bersifat qathi’ #mazhab31. Perbedaan ulama hanya dalam teks yang bersifat dzanni ( lafadznya mengandung kemungkinan makna lebih dari satu) #mazhab32. Mis: lafadz perintah (amr) bisa bermakna wajib atau anjuran. Lafadz nahyi: memiliki makna larangan yang haram atau makruh #mazhab33. Perbedaan #mazhab ini seharusnya tidak menjadi pemicu kepada ashobiyah (fanatisme golongan), permusuhan dan perpecahan34. Begitulah bentuk sikap terbaik ummat Islam sekarang dalam menyikapi perbedaan #mazhab ini.35. Karena para imam #mazhab sendiri berhati-hati dan tidak pernah mengkliam hanya ijtihadnya yang benar.36. Berkata Imam Abu Hanifah :“Kalau pendapat saya bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, tinggalkanlah “ #mazhab37. Imam Malik: “Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku, #mazhab38. ...bila sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, ambillah; dan bila tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, tinggalkanlah.” #mazhab39. Imam Syafi’I: "Setiap perkataanku bila berlainan dengan riwayat yang shahih dari Nabi SAW, ... #mazhab40. ....maka hadits Nabi lebih utama dan kalian jangan bertaqlid kepadaku.” #mazhab41. Imam Hanbali: “Jangan kau taqlid kepadaku atw kepada Malik, Syafi’i, Auza’i dan Tsauri, tp ambil dr sumber mereka mengambil” #mazhab42. Demikian teladan dari para imam #mazhab yg seharusnya menjadi sikap para pengikutnya kini. Bukan saling mencela. Salam Damai...0_O..https://chirpstory.com/li/80889