Mohon tunggu...
M.Abdussalam Hizbullah
M.Abdussalam Hizbullah Mohon Tunggu... mencoba menulis meski tidak berbakat

jika tulisanku ini bermanfaat, bagikan pada orang lain agar manfaatnya tidak terhenti padamu. 😘😘

Selanjutnya

Tutup

Edukasi

Nilai Sebuah Pernikahan

15 Juli 2019   14:47 Diperbarui: 15 Juli 2019   15:08 0 0 0 Mohon Tunggu...
Nilai Sebuah Pernikahan
www.nu.or.id/ 

Pernikahan bisa diartikan sebagai akad yang menghalalkan pasangan suami dan isteri untuk dapat saling berhubungan#1. Pelaksanaan pernikahan menjadi suatu kebutuhan seluruh umat manusia untuk menjaga keberadaan spesiesnya.

Ketika pernikahan dilaksanakan, maka akan timbul hukum yang mengatur hubungan antara suami dan isteri. ketika lahirnya anak-anak dari pernikahan tersebut, timbul pula hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak mereka#2. Bagi umat muslim, pelaksanaan pernikahan diatur sedemikian rupa agar keharmonisan dalam pernikahan dapat terjaga. Menjaga nilai ibadah di dalamnya serta dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wata'ala.

Dengan adanya interaksi antara suami dan isteri dalam pernikahan, maka akan timbul hubungan antara keduanya berupa hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam surat al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

Artinya :

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah : 228)#3.

Selain firman Allah di atas, dalam suatu riwayat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah bersabda mengenai hak dan kewajiban pernikahan. salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu:

Artinya :

... Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi para wanita, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan menghalalkan farji kalian dengan kalimat Allah, sesungguhnya hak kalian atas mereka adalah supaya mereka tidak mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian, apabila mereka melakukan hal tersebut maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka memiliki hak atas kalian untuk memberikan makan serta pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Dan aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Kitab Allah (Al Qur'an)... (H.R. Abu Dawud Nomor 1628)#4.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sarana perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, keluarga dengan keluarga lainnya. Dengan kata lain, pertalian yang timbul akibat pernikahan bukan hanya antara suami isteri dan keturunannya, tetapi pertalian antara dua keluarga#5.

Dalam Islam, pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral, bahkan pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menggapai kebahagiaan#6. Banyak faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik faktor internal maupun faktor eksternal. Namun, apapun yang menjadi kendala dalam keharmonisan dalam rumah tangga tentu harus dapat diselesaikan dengan baik.

Mengingat bahwa pernikahan selalu dilaksanakan pada setiap generasi, tentu hal ini menjadikan masalah pernikahan menjadi masalah yang aktual untuk dibahas didalam maupun diluar pembahasan hukum. Dengan adanya pernikahan, akan timbul hubungan hukum antara suami dengan isteri yang kemudian setelah lahirnya anak-anak dari pernikahan itu, maka akan timbul pula hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka#7.  Dengan pesatnya perkembangan saat ini, tentu permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pernikahan akan semakin meningkat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
KONTEN MENARIK LAINNYA
x